در هر بازی، کافی‌ست ۲۰ عبارت صحیح را بگیرید تا به مرحله بعد بروید: